PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THÁI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:20:18 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai08:38:27 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
3Khách vãng lai08:13:55 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=360
4Khách vãng lai07:29:11 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
5Khách vãng lai07:26:41 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
6Khách vãng lai05:48:01 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
7Khách vãng lai04:41:39 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=339
8Khách vãng lai03:54:04 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10001
9Khách vãng lai03:36:31 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
10Khách vãng lai03:12:43 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai02:46:00 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=NVK5-00156
12Khách vãng lai02:37:03 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
13Khách vãng lai01:36:39 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai01:36:30 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai01:36:23 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai01:18:22 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
17Khách vãng lai01:14:59 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
18Khách vãng lai00:30:55 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10002
19Khách vãng lai00:10:38 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
13 11 2018